Ushtrime

Programim ne Java

Libri Programim në Java ju shërben si një pikë nisje për të filluar ndërtimin e aplikacioneve në Java. Gjithashtu, libri përfshin shumë shembuj dhe raste studimi.Cdo shembull i këtij libri është me komente dhe me sqarimet përkatëse. Gjithashtu për cdo shembull dhe cdo rast studimi, jepet dhe një rast ekzekutimi i programit.

📚 👉 Kliko per te shkarkuar librin Programim ne Java.

Programim në Java është një guidë e mirë për të gjithë programuesit e rinj që kërkojnë të përvetësojnë konceptet gjuhës Java.

Sisteme Shfrytëzimi

Libri Sisteme Shfrytezimi përmbledh anën teorike të sistemeve te shfrytëzimit, si proceset, thread-et, memorja virtuale, paisjet periferike I/O, sistemi i menaxhimit të skedarëve, siguria e sistemit, etj.

Cdo koncept i sistemeve të shfrytëzimit është trajtuar në shqip, duke u përshtatur mjaft mirë me literaturën angleze të Operating Systems.

📚 👉 Kliko per te shkarkuar librin Sisteme Shfrytezimi.

Libri është një reference e mirë për studentët e Informatikës dhe të Shkencave Kompjuterike.

Libri Java dhe MySQL një guidë drejt ndërtimit të aplikacioneve në Java, duke realizuar lidhjen me një databazë në MySQL. Në përmbajtje janë 10 aplikacione, që përfshijnë krijimin e një databaze MySQL, si dhe veprimet CRUD, me SQL përkatëse.

Libri shoqërohet me skedarët .java që përfshijnë kodin për secilin aplikacion.

📚 👉 Kliko për të shkarkuar librin Java dhe MySQL