Kategori
java

Java dhe MySQL

Komponent kryesor i një aplikacioni në Java është lidhja dhe ndërveprimi me një bazë të dhënash. Një nga sistemet baze të dhënash është MySQL.
Në këtë artikull do përmend shkurtimisht komponentët e ndërveprimit Java dhe MySQL.

Kategori
java

Variablat e instances

Variablat e instances deklarohen brenda një klase, por jashtë çdo metode, konstruktori ose blloku instruksionesh.Në momentin që i caktohet një objekti një hapsirë memorjeje, në fakt i caktohet hapsirë cdo variabli instance të objektit.