Artikuj

Studimet e doktoraturës në Fakultetin ElektroTeknik, Universiteti Crne Gore

Studimet e doktoraturës janë fokusuar në programim në MPI, Pthread, OpenMP të parametrave të shpërndarjes statistikore Weibull.  Publikimi i plotë i temës së studimeve Doktorale: Sidita Duli – PhD Thesis

Gjithashtu, publikimi i temës online : Databaza e plotë digjitale e temave doktorale në Universitetin e Malit te Zi

Duli,S. and Krstajić,B., (2014), “Parallel implementation of the Weibull distribution parameters estimator”, in Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE), ISSN 1311-506
Artikulli i plotë: S.DULI B.KRSTAJIC, JEPE-2014

Universiteti Crne Gore, Studimet PhD në MPI Pthread OpenMP
Universiteti Crne Gore, Korrik 2018
Botime ne revista shkencore ne lidhje me programimin ne python
 1. Duli, S. (2021), “The role of Python programming course in Natural Sciences” KNOWLEDGE INTERNATIONAL JOURNAL,
  Artikulli i plote:  https://ikm.mk/ojs/index.php/KIJ/article/view/5381/5116
Pjesemarrje ne konferenca shkencore ne lidhje me programimin ne python
 1. Duli, S. (2021), “Data Visualizations in Python with matplotlib”, in “Science and Higher Education in Function of Sustainable Development – SED 2021, Serbia”.
  Artikulli i plote: SED21
 2. Duli, S. and Golemi,S. (2020), “Chemistry virtual Laboratories based on Python applications”, in TEAVET Project Final Conference, ISBN: 9-789928-461322
Pjesmarrjë në Konferencë Shkencore, me tema në programim paralel, sisteme Grid dhe Cloud Computing
 1. Duli,S. and Krstajić,B., (2014), “Hybrid MPI/Pthread parallelization of the Weibull distribution parameters estimator”, XIX Scientific-Professional Information Technology Conference, Žabljak, Montenegro.
  Artikulli i plotë: S.DULI B.KRSTAJIC, ItMontenegro2014
 2. Duli,S. and Krstajić,B., (2014), “Parallel processing of wind speed data during years 2012 – 2013 in Shkodra region” in the Scientific Bulletin of Faculty of Natural Sciences, University of Shkodra, volume 64.
  Artikulli i plotë: S.DULI B.KRSTAJIC, Buletini-FSHN-2014
 3. Duli,S. and Krstajić,B., (2013), “Methods for estimating the parameters of the Weibull distribution” in 2nd International Conference ”Research and education in natural sciences“, ISBN 978-9928-4135-5-0.
  Artikulli i plotë: S.DULI B.KRSTAJIC, RENS Conference
 4. Duli,S. and Krstajić,B., (2012), “Pthread u estimaciji parametara weibull distribucije”, in XVII Scientific-Professional Information Technology Conference, Žabljak, Montenegro.
  Artikulli i plotë: S.DULI B.KRSTAJIC ItMontenegro2012
Pjesmarrje në Konferenca Shkencore,me tema në programim në Java.
 1. Duli.S and Kroni.F., (2019), “Projektimi dhe zhvillimi i një microservice në Spring MVC”, Bulletin of Faculty of Natural Sciences, University of Shkodra, volume 69, pp 20-30.
  Artikulli i plotë: Duli,Kroni,BuletinFSHN2019
 • Duli,S. and Mokci,B., (2018), “The impact of JSON API mobile applications in Tourism” in Dynamics of Sustainable Economic and Social Development
  Abstrakti: FE25Unishk-AbstractExtnd-MobileApp
 • Duli,S. (2018), “Projektim dhe zhvillim në RESTful API i një shërbimi Web që ofron të dhëna në kod të hapur”, Scientific Bulletin of Faculty of Natural Sciences, University of Shkodra, volume 68, ISBN 2221-6847.
  Artikuli i plotë: Duli Buletini FSHN 2018
 • Duli,S., Nikaj,K. and Gavoçi,E, (2017), “Rich internet applications: an implementation in Java Web Start in e-learning”, 4th International Conference “Harmonisation of Research and Education with Sustainable Development”.
  Artikulli i plotë: Duli, Nikaj,Gavoci_Java Web Start_HERTSPO