Kategori
java

Sintaksa bazë

Gjatë programimit në Java është e rëndësishme të mbani mend këto pika:

Kategori
java

Rregullat sintaksore në Java

Një program në Java mund të konsiderohet si një koleksion objektesh që komunikojnë nëpërmjet metodave. Le të zgjerojmë më tej konceptin e klasës, objektit, metodës dhe variablave të instancës (atributeve).