Kategori
java

Rregulla të skedarëve kod në java

Më poshtë le të shohim rregullat e deklarimit të skedarëve kod në java. Këto rregulla janë të rëndësishme në deklarimin e klasave si dhe në instruksionet e importimit të klasave dhe paketave.

Kategori
java

Objektet dhe klasat

Objektet dhe klasat janë dy koncepte kryesore në Java. Në botën reale mund të gjejmë shumë objekte rreth nesh, si psh automjete, persona, pizza apo ëmbëlsira. Të gjithë këto janë objekte që kanë një gjendje dhe sjellje.

Kategori
java

Idektifikatorët në Java

Çdo komponent në Java kërkon emërtim. Emrat e përdorur për klasat, variablat dhe metodat quhen ndryshe si identifikatorë.